Raad van toezicht

Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergaderde dit jaar vier maal regulier en driemaal niet regulier. Bij elke vergadering was de statutaire Directie aanwezig. In de reguliere vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • financiële aangelegenheden van ECN en NRG, waaronder de jaarstukken, de periodieke financiële rapportage, het investeringsplan, het operationele plan en de deelnemingen;
 • R&D-plan, ontwikkelingen subsidie EZ , visie van de overheid op toegepast onderzoek, project herstructurering staven, stand van zaken cao ECN/NRG;
 • crisissituatie Hoge Flux Reactor NRG, financieringsstrategie Hoge Flux Reactor, investeringen en prijsontwikkeling isotopen in verband met de Hoge Flux Reactor, PALLAS;
 • goedkeuring nieuwe statuten en reglementen ECN, Wet strategische goederen en diensten;
 • voortgang Radioactive Waste Management Program, fondsvorming radioactief afval;
 • implicaties arrest Hoge Raad inzake het geschil tussen ECN en de Vereniging Oud-Medewerkers ECN & NRG (OMEN).

Op 6 mei 2013 heeft er een extra ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden die gewijd was aan de continuïteit van NRG en de behoefte van NRG aan financiering die nodig is om de Hoge Flux Reactor de komende jaren veilig, betrouwbaar en financieel solide te laten opereren. Op deze niet-reguliere vergadering kon de heer dr.ir. C.P. Jongenburger niet aanwezig zijn.

Op 4 november 2013 heeft er een extra ingelaste vergadering plaatsgevonden die gewijd was aan verschillende continuïteitsscenario’s in verband met de situatie bij NRG. Ook is de veiligheidscultuur van NRG aan de orde geweest.

Tot slot heeft er op 13 december 2013 een extra ingelaste vergadering plaatsgevonden die gewijd was aan de continuïteit van ECN en NRG, de contacten met het ministerie van Economische Zaken hierover, de stand van zaken rond het herstelplan van NRG en de liquiditeitsprognose van ECN. Tevens is in deze vergadering het auditrapport met betrekking tot het radioactief afvalproject (RAP) besproken.

Bij twee van de vier overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de bestuurder was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig.

De heer ir. B.C. Fortuyn heeft gedurende de tweede helft van 2013 de vergaderingen van de raad bijgewoond als adviseur, alvorens per 1 januari 2014 toe te treden als lid. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn deskundig advies.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de Auditcommissie en de Bezoldigings- en benoemingscommissie. Beide bereiden zij speciale onderwerpen voor ten behoeve van de Raad van Toezicht. In het kader van de Corporate Governance is in 2005 voor beide commissies een reglement opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De Auditcommissie bestond in 2013 uit mevrouw drs. M.A. Scheltema (voorzitter tot 1 april 2013), mevrouw mr. L. Pool (voorzitter per 26 november 2013), mevrouw prof.dr.ir. H. Bijl (vanaf 26 november 2013) en de heer drs. G.H. Verberg (lid tot 1 juni 2013). De commissie is in 2013 één keer bij elkaar geweest. In deze vergadering kwamen onder meer aan de orde:

 • de jaarrekening en het accountantsverslag;
 • fondsvorming radioactief afval;
 • meerjarige liquiditeitsprognose ECN
 • omzetting ECN Nucleair BV

De Bezoldigings- en benoemingscommissie bestaat uit de heer dr.ir. A. Veenman ( tot 1 maart 2013), de heer dr.ir. C.P. Jongenburger (voorzitter), de heer drs. P de Krom (per 26 november 2013) en mevrouw prof.dr.ir. H. Bijl (tot 26 november 2013). De commissie is in 2013 vier keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die hier aan de orde kwamen waren onder meer:

 • samenstelling Raad van Toezicht en zijn commissies;
 • voordracht en benoeming nieuwe voorzitter;
 • bezoldiging en doelstellingen van de statutair directeur;
 • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

Integriteit

Op grond van het reglement dient een tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Toezicht, de Directie en de externe accountant dat van materiële betekenis is voor ECN of de betrokken persoon terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht te worden gemeld. Een dergelijke melding heeft zich in 2013 niet voorgedaan. De bepalingen in het reglement die hierop betrekking hebben, zijn nageleefd.

Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het vereiste dat elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is. De Raad van Toezicht beschouwt alle leden als onafhankelijk.

Wijzigingen

In 2013 is de samenstelling van de raad gewijzigd. De heer dr.ir. A. Veenman is per 1 maart 2013 als lid en voorzitter van de raad afgetreden. De heer drs. G.H.B. Verberg heeft hem tot 1 juni 2013 vervangen en is per 1 juni 2013 terug getreden als lid en voorzitter in verband met het verlopen van zijn benoemingstermijn. Mevrouw drs. M.A. Scheltema is per 1 april 2013 terug getreden als lid van de raad. De heer drs. P. de Krom is per 1 juli 2013 benoemd als lid en voorzitter van de raad voor een termijn van vier jaar. Mevrouw mr. L. Pool is per 15 november 2013 toegetreden als lid van de raad voor een termijn van vier jaar.

Terug- en vooruitblik

ECN heeft 2013 afgesloten met een positief resultaat en zijn doelstelling voor wat betreft binnen te halen opdrachten gehaald. Hierin is zichtbaar dat de reorganisatie die in 2011 is ingezet, vruchten afwerpt. Daarnaast werden na jarenlange economische teruggang in de tweede helft van 2013 weer meer orders geplaatst bij bedrijven. Dit heeft gunstig doorgewerkt in opdrachten van die bedrijven aan ECN.

Tegenover het positieve financiële resultaat van ECN staan de aanzienlijke financiële problemen waarmee NRG in 2013 werd geconfronteerd. Oorzaak hiervan was de verouderde Hoge Flux Reactor, die een groot deel van het jaar uit veiligheidsoverwegingen moest worden stilgelegd. Sinds februari 2014 is de reactor weer actief, maar de ingebruikname van de nieuwe reactor PALLAS zal nog jaren op zich laten wachten. De vraag dringt zich op of de historisch gegroeide verbondenheid tussen ECN en NRG voor beide organisaties voldoende toegevoegde waarde biedt om haar ook in de toekomst te handhaven.

Reden tot tevredenheid geeft ook de uitspraak van de Hoge Raad inzake het geschil tussen ECN en de Vereniging Oud-Medewerkers ECN & NRG (OMEN). De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof Amsterdam vernietigd en de zaak terugverwezen voor behandeling naar Hof Den Haag op een wijze die gunstig is voor de positie van ECN. Dit brengt rust, en de hoop dat ECN dit dossier binnen afzienbare tijd definitief kan afsluiten.

Na een paar roerige jaren is ECN nu een vernieuwde organisatie, met een duidelijke positieve impact in eigen land en tot ver over de landsgrenzen. Een instituut waar we trots op kunnen zijn. Voor de grote inzet die Directie en medewerkers ook in 2013 hebben geleverd om dit doel te realiseren dank ik hen zeer.

Leidschendam, mei 2014,

Paul de Krom,
voorzitter Raad van Toezicht