Corporate governance

De Directie en Raad van Toezicht onderschrijven de algemene principes en uitgangspunten van de Code Tabaksblat, t.w. integer en transparant handelen, goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording hierover. Hoewel deze Code zich richt op Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben Directie en Raad van Toezicht in 2004 besloten om de elementen uit de Code Tabaksblat die ook voor ECN relevant zijn te implementeren en is in 2006 een reglement van de Raad van Toezicht opgesteld waarin de voor ECN relevante elementen uit de Code Tabaksblat zijn opgenomen.

Met de introductie van een nieuwe topstructuur naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe strategie per 1 januari 2012 is de nieuwe opbouw van de Directie en verdeling van verantwoordelijkheden opgenomen in een nieuw directiereglement. Dit reglement is opgesteld in lijn met de op 1 januari 2009 in werking getreden Nederlandse corporate governance code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en vervangt het op 24 maart 2004 vastgestelde directiereglement. Dit heeft ook geleid tot een aantal kleine aanpassingen in het reglement van de Raad van Toezicht. Beide reglementen zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht op 14 juni 2012 en in werking getreden op per 1 augustus 2012. In 2013 is aan een modernisering van de statuten gewerkt, hetgeen naar verwachting in 2014 tot een afronding zal worden gebracht.

De Directie van ECN bestaat uit één statutair benoemde Chief Executive Officer (CEO), een niet-statutair benoemde Chief Operating Officer (COO) en een niet-statutair benoemde Chief Financial Officer (CFO). De CEO is de voorzitter van de Directie. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bedrijf als geheel en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht in overeenstemming met het directiereglement en het reglement van de Raad van Toezicht. De CEO, COO en CFO worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. De huidige CEO is voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de CEO, COO en CFO vast.

De Raad van Toezicht bestaat in beginsel uit zes leden. De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de stichting door de Directie en de algemene gang van zaken betreffende de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemd door de minister van Economische Zaken. De Raad van Toezicht overlegt bij het maken van de voordracht met de Directie en de ondernemingsraad. De kandidaat moet binnen het gewenste profiel van de Raad van Toezicht passen. De Raad van Toezicht stelt deze profielschets op, rekening houdende met de aard van ECN, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht evalueert de profielschets jaarlijks. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is maximaal twee maal herbenoembaar.

De Directie en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van ECN en leggen hierover verantwoording af aan de minister van Economische Zaken. De Raad van Toezicht verschaft de minister van Economische Zaken alle verlangde informatie.