Boodschap van de CEO

Vruchten plukken

Na een paar bewogen jaren was 2013 het jaar waarin ECN de eerste vruchten kon plukken van de koerswijziging die in 2011 is ingezet. Natuurlijk waren er ook dit jaar uitdagingen, maar de bedrijfsvoering wordt steeds gezonder en wat betreft effectiviteit en efficiëntie zijn ook nu weer stappen gezet. Minstens zo belangrijk is dat ECN steeds vaker een duidelijke positieve impact heeft op het welzijn en de welvaart van de Nederlandse samenleving en ver daarbuiten. Dat bleek in 2013 bijvoorbeeld uit de afsluiting van het Energieakkoord, een enorme prestatie waaraan we wezenlijk hebben bijgedragen. Ook bij de uitvoering van het Energieakkoord zullen we nauw betrokken blijven.

Met en voor de markt

De ambitie om ‘met en voor de markt’ nieuwe technologie te ontwikkelen hebben we het afgelopen waargemaakt. ECN was duidelijk zichtbaar, in eigen land maar ook daarbuiten, van Qatar tot in India. In Qatar sloot het Nederlandse Eurotron een miljoenencontract voor een productielijn voor zonnepanelen. In India bouwt multinational Thermax een eerste 4 MW installatie om elektriciteit en warmte op te wekken uit soya-residuen. Het zijn maar twee gevallen van verduurzaming én economisch succes dankzij vernuftige ECN-technologie. Daarvan zijn er veel meer, zoals u in dit jaarverslag kunt zien.

Spiegel

Wel heeft het klanttevredenheidsonderzoek dat we in 2013 voor het eerst door een extern bureau lieten uitvoeren ons een spiegel voorgehouden. Hieruit kwam naar voren dat opdrachtgevers onze kennis en kunde hoog aanslaan, maar dat de afstemming tussen hen en ECN te wensen over laat. ECN neemt deze kritiek ter harte. We zijn direct begonnen onze mensen via trainingen de juiste instrumenten aan te reiken om opdrachtgevers meer bij projecten te betrekken.

Nieuwe bedrijvigheid

We versterken niet alleen de concurrentiepositie van bestaande bedrijven, maar richten samen met anderen ook nieuwe bedrijven op. Zo ontstond op basis van ECN-technologie de startup Admatec. Het bedrijf is als eerste ter wereld in staat om snel in 3d keramiek te printen van bijzonder hoge kwaliteit. Het heeft een voortreffelijke startpositie om nieuwe markten aan te boren.

Strategische allianties

De kunst om met de juiste partners strategische allianties aan te gaan beheersen we steeds beter. We trekken samen op met bedrijven, maar ook met andere onderzoeksinstellingen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in NERA, de Netherlands Energy Research Alliance. Dit platform heeft ECN samen met FOM, TNO en de drie technische universiteiten in november opgericht. Doel is de Nederlandse onderzoeksinspanningen op energiegebied te stroomlijnen. Zo versterken we samen onze positie in het Europese onderzoeksdomein.

Topsectoren

Tot nu toe zijn we tevreden over onze deelname in de topsectoren. Wel maken we ons zorgen over de financiële armslag van ECN om het publieke deel in publiek-private samenwerkingen te financieren. De tot 2016 voorziene verdere daling van de overheidsdeelname in ECN zal deze beperken en dreigt daarmee het Nederlandse innovatiebeleid op het gebied van duurzame energie te ondermijnen. ECN volgt met belangstelling de reorganisatie van de Topsector Chemie. Het is te hopen dat voor energievoorziening belangrijke thema’s als biobased economy en energiebesparing in de industrie voor de topsector behouden blijven. Intensief onderzoek hiernaar is nodig om de doelstellingen uit het Energieakkoord te realiseren.

Mensen

Hoe geavanceerd ook onze apparatuur en hoe stevig onze netwerken, deskundige en toegewijde mensen zijn veruit ECN’s belangrijkste kapitaal. We zijn ons daarvan zeer bewust en hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers. In 2013 bleek dat gemiddeld genomen de tevredenheid van medewerkers is gedaald ten opzichte van 2009, al zijn er grote verschillen tussen de organisatieonderdelen. De daling weerspiegelt de onzekerheid die samenhangt met de doorgevoerde organisatieverandering, een noodzakelijke transitie naar een meer marktgerichte organisatie. Wij nemen het signaal van onze medewerkers serieus en zijn bezig meer duidelijkheid te scheppen over ieders rol en de communicatie tussen medewerkers en Directie te verbeteren.

NRG

De nucleiare activiteiten van ECN zijn ondergebracht bij de v.o.f. NRG. naast onderzoek en consultancy is NRG voor bijna een derde van de wereldbehoefte leverancier van medische isotopen. NRG heeft in 2013 grote problemen ondervonden met de exploitatie van de Hoge Flux Reactor, waarin het de isotopen produceert. De reactor lag een groot deel van het jaar stil. Als gevolg hiervan heeft NRG in 2013 een fors verlies geleden. Dit verlies werkt door in de financiële balans van ECN. Omvangrijke investeringen zijn nodig om de Hoge Flux Reactor in bedrijf te houden tot zijn opvolger PALLAS in gebruik kan worden genomen. Deze investeringen moeten worden opgebracht door de markt. Omdat deze investeringen niet uit eigen middelen betaald voorgefinancierd kunnen worden, is er intensief overleg met het ministerie van EZ. Uitsluitsel verwachten we in de loop van 2014.

Verantwoordelijkheid

Onze medewerkers, onze klanten, onze partners, onze subsidiegevers en onze omgeving mogen van ECN verwachten dat het zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid serieus neemt. Daarom geeft het voldoening dat we in 2013 voor het eerst uitgebreid kunnen rapporteren over het beleid en de activiteiten voor corporate social responsibility dat we de afgelopen paar jaar hebben opgezet.

Succesvol vernieuwd

Het ECN van 2014 is een wezenlijk andere organisatie dan het ECN van 2010. Het proces was af en toe pijnlijk en sommige veranderingen zijn nog steeds niet volledig uitgekristalliseerd, maar we zijn erin geslaagd onszelf te vernieuwen. Dat was nodig en dat is gelukt. Met dit vernieuwde, gezonde ECN zijn we klaar voor de toekomst.

Paul Korting,
Chief Executive Officer ECN