Raad van toezicht

Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergaderde dit jaar vier maal regulier en één maal niet regulier. Bij elke vergadering was de statutaire directie aanwezig. In de reguliere vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • financiële aangelegenheden van ECN en NRG, waaronder de jaarstukken, de periodieke financiële rapportage, het investeringsplan, het operationele plan en de deelnemingen;
 • R&D-plan, innovatiecontracten, ECN’s deelname in de TKI’s, internationale strategie van ECN;
 • stand van zaken implementatie nieuwe strategie, project herstructurering staven;
 • modernisering Corporate Governance, aanpassing statuten, aanpassing procuratieregeling, aanpassing directiereglement en reglement Raad van Toezicht;
 • beveiliging onderzoekslocatie Petten;
 • opvolging directeur NRG;
 • pensioenproblematiek als gevolg van het arrest van het Hof Amsterdam inzake indexatie van pensioenen;
 • Pallas;
 • verhoogde concentratie tritium;
 • voortgang Radioactief Afval Project en de voorziening Radioactief Afval.

Ook heeft in 2012 een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

Op 5 maart 2012 heeft er een extra ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden die gewijd was aan een statusupdate van het Radioactief Afval Project en de gevolgen daarvan voor het goedkeuren van de jaarrekening. Daarnaast is de beveiliging van de onderzoekslocatie Petten besproken. Op deze niet-reguliere vergadering kon de heer drs. G.H.B. Verberg niet aanwezig zijn.

Bij twee van de vier overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de bestuurder was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de Auditcommissie en de Bezoldigings- en benoemingscommissie. Beide bereiden zij speciale onderwerpen voor ten behoeve van de Raad van Toezicht. In het kader van de Corporate Governance is in 2005 voor beide commissies een reglement opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De Auditcommissie bestaat uit mevrouw drs. M.A. Scheltema (voorzitter), de heer drs. G.H.B Verberg en mevrouw prof.dr. ir. drs. H. Bijl (tot 14 juni 2012). De commissie is in 2012 drie keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen kwamen onder meer aan de orde:

 • de jaarrekening en het accountantsverslag;
 • het operationeel plan;
 • de nieuwe procuratieregeling en reglementen;
 • financiële projecties ECN;
 • herstelplan;
 • voorziening radioactief afval.

De Bezoldigings- en benoemingscommissie bestaat uit de heren: dr.ir. A. Veenman (voorzitter tot 1 juni 2012), prof.drs. R.F.M. Lubbers (tot 1 juni 2012), dr.ir. C.P. Jongenburger (voorzitter vanaf 1 juni 2012) en mevrouw prof.dr.ir. H. Bijl (vanaf 14 juni 2012). De commissie is in 2012 vier keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die hier aan de orde kwamen waren onder meer:

 • samenstelling van de Raad van Toezicht en zijn commissies;
 • terugtreden van prof.drs. R.F.M. Lubbers als voorzitter per 1 juni 2012;
 • voordracht en benoeming van nieuwe voorzitter;
 • bezoldiging en de doelstellingen van de statutair directeur;
 • evaluatie relatie met EZ;
 • opvolging directeur NRG.

Integriteit

Op grond van het reglement dient een tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Toezicht, de directie en de externe accountant dat van materiële betekenis is voor ECN of de betrokken persoon terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht te worden gemeld. Een dergelijke melding heeft zich in 2012 niet voorgedaan. De bepalingen in het reglement die hierop betrekking hebben, zijn nageleefd.

Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het vereiste dat elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is. De Raad van Toezicht beschouwt alle leden als onafhankelijk.

Wijzigingen

In 2012 is de samenstelling van de raad gewijzigd. Prof.drs. R.F.M. Lubbers is per 1 juni 2012 als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden. De heer dr.ir. A. Veenman is per 1juni 2012 herbenoemd als tijdelijk lid en voorzitter van de Raad van Toezicht. Per 14 juni 2012 is in verband met genoemde wijzigingen mevrouw prof. dr. ir. drs. H. Bijl teruggetreden uit de Auditcommissie en toegetreden tot de Bezoldigings- en benoemingscommissie.

Terug- en vooruitblik

ECN heeft zich in 2012 een vitale organisatie getoond, die zich uitstekend wist te positioneren in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Samenwerkingsovereenkomsten met belangrijke partijen in binnen- en buitenland (in Nederland onder meer Tempress, Dahlman en Eurotron, maar ook het Koreaanse Posco Power, het Franse Alstom en het Indiase Thermax) laten zien dat ECN zowel in Nederland als wereldwijd wordt erkend en gewaardeerd als innovator op energiegebied.

Wel zien zowel ECN als dochterbedrijf NRG zich geconfronteerd met enkele uitdagende dossiers. Met name de pensioenclaim ingediend door de vereniging van oud-medewerkers en het af te voeren radioactief afval vragen bij voortduring intensieve aandacht en beoordeling.

Wat het radioactief afval betreft bracht 2012 belangrijk nieuws: de toezegging door toenmalig minister Verhagen van EL&I om een aanvullende financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor een veilige afvoer. Positief voor NRG was dat de rijksoverheid en de provincie Noord-Holland instemden met de plannen voor een nieuwe hoge-fluxreactor: Pallas. De voorbereidingen voor de realisatie zijn voortvarend ter hand genomen door een door de Minister van EL&I aangestelde kwartiermaker. NRG werd in 2012 geconfronteerd met een verhoogde concentratie tritium in het grondwater rond de huidige onderzoeksreactor. Na intensief zoeken kon het lek worden opgespoord in een waterleiding naar een van de hulpsystemen van de reactor.

In 2013 wordt hard gewerkt aan het bestendigen van de topconsortia, het verder versterken van efficiëntie en effectiviteit in de organisatie en het realiseren van omzetgroei. Directie en medewerkers van ECN hebben het afgelopen jaar blijk gegeven van ongekende wendbaarheid, werkkracht en ondernemingslust. Daarvoor dank ik hen. Tot slot veel dank aan Ruud Lubbers voor de inspirerende en doortastende wijze waarop hij de afgelopen jaren de Raad van Toezicht heeft voorgezeten en het vele dat hij voor ECN heeft bereikt. Het was buitengewoon behulpzaam dat Aad Veenman vanaf 1 juni 2012 tot 1 maart 2013 bereid is geweest de functie van Voorzitter a.i. te vervullen.

Haren, april 2013,

George Verberg,
waarnemend voorzitter Raad van Toezicht