Duurzaamheid

Economische indicatoren:

 • Directe economische waarde
 • Financiële steun van de overheid
 • Beschrijving indirecte economische impact

Milieu-indicatoren:

 • Direct primair energieverbruik
 • Indirect energieverbruik
 • Emissie van broeikasgassen
 • Totaalgewicht afval
 • Emissiereductie door inzet van ECN innovaties

*Hierbij gaat het om cijfers van uitsluitend ECN. NRG, de 100% dochter van ECN en nucleaire dienstverlener in Nederland, legt separaat verantwoording af over haar prestaties op het gebied van MVO.

Sociale indicatoren:

 • Profiel personeelsbestand
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Opleiding en training
 • Klanttevredenheid

ECN en Corporate Social Responsibility: Werken aan een duurzame toekomst

Duurzaamheid zit in de genen van ECN. Als de nationale kennisorganisatie voor energie-innovatie werken wij dagelijks aan het verduurzamen van de energiehuishouding wereldwijd.

Die transitie is pure noodzaak om internationale vraagstukken rond de beschikbaarheid van energie, klimaatverandering en duurzaamheid op te lossen. Het aandeel hernieuwbare energie en het tempo van realiseren van energiebesparing moeten drastisch omhoog. Net als de schonere toepassing van fossiele brandstoffen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. ECN werkt daaraan. De overgang naar meer duurzame vormen van energieproductie en energiegebruik vormt de grondslag voor onze activiteiten.

Activiteiten ECN

ECN levert vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines kennis en technologie gericht op een duurzame toekomst van onze energiehuishouding. ECN doet onderzoek naar toepassing van duurzame energie, naar energiebesparing en naar schoon gebruik van fossiele brandstoffen. Industrie en bedrijfsleven worden in een vroeg stadium hierbij betrokken. Met en voor de markt ontwikkelen we oplossingen, in de vorm van toegepaste kennis en technologie. We treden ook voor onze klanten op als planbureau, rekenmeester en strategisch adviseur. De reikwijdte van ons werk is groot. Om een voorbeeld te geven: 60% van alle zonnepanelen wereldwijd bevat ECN-technologie. De toepassing van ECN technologie levert CO2 besparing op en een positieve bijdrage aan economische ontwikkelingen.

Ambitie

Het is onze ambitie om in 2015 internationale topspeler te zijn op het terrein van onderzoek en ontwikkeling van duurzame energie. Samen met partners zetten wij ons in om de transitie naar een samenleving met een duurzame energiehuishouding te realiseren. Hiermee sluiten we aan bij het beleid van de Rijksoverheid.

Strategie

Onze strategie is erop gericht een duidelijke positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de maatschappij waarin we leven. Ook de manier waarop we onze producten en diensten leveren moet dus verantwoord zijn.

CSR-beleid

CSR zit in het hart van onze organisatie. Bijdragen aan een duurzame toekomst vormt de kern van onze missie. We zijn daar trots op en willen het belang van ons werk de komende jaren meer uitdragen. We willen de dialoog aangaan met onze stakeholders en communiceren over de keuzes die wij maken met en in ons bedrijf. Door onze prestaties te meten en hiervan jaarlijks verslag te doen, kunnen wij in de nabije toekomst de voortgang beter controleren en vergelijken met onze doelstellingen.

Jaarlijks leggen wij al verantwoording af over ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu in een speciaal VGM-verslag. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat - ook voor ECN - verder dan dat. We streven naar een evenwichtige balans in de drie P’s: People, Planet en Profit: de combinatie van streven naar goede economische resultaten met toegevoegde waarde voor maatschappij, milieu en medewerkers.

Meer transparantie

In 2011 is ECN begonnen met het oplijnen van de organisatie richting meer transparantie. Een groep betrokken medewerkers is gestart met het ontwikkelen van een duidelijke visie en beleid op het gebied van CSR voor ECN.

Prioriteiten

In 2012 heeft ECN binnen de drie dimensies People, Planet en Profit prioriteiten gesteld. We structureren deze volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). We startten in 2012 met de selectie van 12 prestatie-indicatoren (zie kader) binnen de aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is. Voor 2013 hebben we voor alle indicatoren doelstellingen en acties geformuleerd. Vanaf volgend jaar willen we ook rapporteren over de voortgang.

Economische prestaties

We werken aan het behoud van onze leidende positie in onze markt. Winstgevendheid op de lange termijn is voorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen. Een gedegen financiële grondslag maakt het ons mogelijk om aan onze (MVO-)verantwoordelijkheden te voldoen. Voor meer informatie over de belangrijkste resultaten over 2012 verwijzen we naar de jaarcijfers elders in dit jaarverslag. ECN ontvangt directe en substantiële subsidies van met ministerie EZ en van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en zet deze in om een solide kennisbasis in stand te houden.

Directe economische waarde:

 • Het behalen van een omzet van minimaal € 77 mln in 2013
 • Hoogte maatschappelijke investering (lesuren, begeleiding stagiairs, directe sponsoring) vaststellen

Financiële steun van de overheid:

 • Realiseren van een gezonde verhouding tussen publieke en private financiering, met minimaal 30% van de omzet als directe financiering van de ministeries van IenM en EL&I

Beschrijving indirecte economische impact:

 • Beschikbaar stellen van kennis via minimaal 250 publicaties per jaar.
 • KPI’s ontwikkelen die de indirecte economische impact beter beschrijven, bijvoorbeeld het aantal banen dat onze technologie-implementatie creëert of hoeveel gastwerkers actief zijn.

Milieuprestaties

ECN werkt elke dag aan een duurzame toekomst van onze energiehuishouding. Met en voor de markt ontwikkelen we oplossingen die onder andere CO2 besparing opleveren. Daarnaast werken wij met gerichte maatregelen aan beperking van ons eigen energieverbruik , het zelf produceren van duurzame energie en het verminderen van de hoeveelheid afval die we zelf produceren. We zullen in de toekomst rapporteren hoe de inzet van onze innovaties leidt tot betere milieuprestaties bij onze klanten en zullen hiervoor in 2013 een meetmethode ontwikkelen.

Direct primair energieverbruik:

 • 10% minder gasverbruik in 2015 vergeleken met 2012
 • Isolatie gebouwen verbeteren
 • Temperatuurverlaging dag-nacht
 • Aanpassing warmteterugwinning van de persluchtinstallatie
 • Nieuwbouw / verbouw benutten voor extra reductie
 • Warmte-koude opslag & ondergrondse warmtebuffering toepassen

Indirect energieverbruik:

 • 10% minder elektriciteitsverbruik in 2015 vergeleken met 2012
 • Persoonlijk verbruik inzichtelijk maken voor medewerkers
 • Opwekking zonne-energie bevorderen
 • Bekijken of windturbines geplaatst kunnen worden (2 * 1 MW) op locatie Petten
 • Gerichte inspecties op het voorkomen van niet-noodzakelijk verbruik
 • Gebouwinventarisatie

Emissie van broeikasgassen:

 • Ingekochte groene stroom vervangen door eigen productie
 • Alleen leaseauto’s met groenlabel toestaan (categorie A of B) en elektrisch rijden stimuleren
 • Stimuleren gebruik openbaar vervoer bij werkreizen
 • Bewustwordingsacties voor draagvlak beperking emissie
 • Emissies reduceren van niet-CO2 broeikasgassen (die ontstaan bij het maken van te testen zonnecellen)
 • Emissie woon-werk verkeer en dienstreizen registreren (als opstap voor reductie)
 • Bepalen beleid tov CO2 compensatie vliegreizen.

Totaalgewicht afval:

 • Post en vergaderstukken digitaliseren
 • Intern gerecycled papier gebruiken
 • Afval sorteren in papier / glas / hout / rest en met 10% verminderen in 2015 t.o.v. 2012
 • Gevaarlijk afval: reductiedoelstellingen opnemen in de projectplannen (reductie via het zoeken naar alternatieven, bestaande voorraden, andere werkwijzen e.d.)
 • Bewustwordingsacties voor draagvlak voor & betrokkenheid bij verbetering (ook bij direct primair energieverbruik, indirect energieverbruik, emissie van broeikasgassen)

CO2 reductie door ECN innovaties:

In 2013 zal in kaart worden gebracht hoeveel CO2 reductie wordt gerealiseerd bij onze klanten door de implementatie van ECN innovaties, door:

 • Opvragen van relevante data van geselecteerde licentiecontracten bij de licentiehouders.
 • Monitoren van de berekeningswijze van CO2-emissiereductie voor groepen licentiecontracten van dezelfde categorie.
 • Signaleren van nieuwe licentiecontracten met potentieel significante CO2-emissiereductie (op langere termijn).
 • Opsporen van relevante literatuur of rapportages die handvatten bieden voor berekening van CO2-emissieredutcie door onze energie-innovaties in het algemeen .

Sociale prestaties

Onze medewerkers zijn de succesfactor van onze organisatie. Hun kennis en gedrag zijn doorslaggevend voor ons bedrijfsresultaat. We willen dat ze gemotiveerd en gezond blijven en dat ze veilig kunnen werken. We streven naar en investeren in een divers en goed opgeleid team. ECN heeft een daarbij betrokken ondernemingsraad.

De innovatieve oplossingen die ECN levert, kunnen alleen ontstaan in nauw overleg met onze partners en klanten. We zijn trots op de resultaten die we voor en met klanten bewerkstelligen. We zetten in op customer care en toetsen regelmatig de klanttevredenheid.

Profiel personeelsbestand:

 • Minstens 30% vrouwelijke werknemers in 2015
 • Minstens 25% vrouwen in managementfuncties in 2015
 • In 2015 minstens 20% medewerkers die niet de NL nationaliteit hebben of die zich kenbaar maken als afkomstig van buiten Nederland

Veiligheid en gezondheid:

 • Ongevallen met verzuim naar 0
 • Minimaal 150 bijna-ongevalsmeldingen
 • Ziekteverzuim lager dan 3% in 2013
 • Gezonde alternatieven in het bedrijfsrestaurant
 • Toenemende aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Opleidingen:

In 2013 zullen we samen met onze OR een nieuwe doelstelling formuleren voor opleidingen voor onze medewerkers.

Klanttevredenheid:

 • Klanttevredenheidsonderzoek houden in 2013 door externe partij
 • Overnemen aanbevelingen
 • Effectiviteit nieuwe methode voor monitoring van klanttevredenheid beoordelen

Verslaggeving 2013 en daarna

Onze ambitie voor 2013 en verder is het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijnen. We gaan hiervoor en hierover graag in dialoog met onze stakeholders.