Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergaderde dit jaar vier maal regulier en één maal niet regulier. Bij elke vergadering was de statutaire directie aanwezig. Op de vergadering van 14 september 2011 waren mevrouw prof. dr. Ir. drs. H. Bijl en de heer dr. ir. A. Veenman niet aanwezig. In de reguliere vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Financiële aangelegenheden van ECN en NRG waaronder de jaarstukken, de periodieke financiële rapportage, het investeringsplan, het operationele plan, de balanced scorecard en de deelnemingen;
  • Het R&D plan;
  • Strategie ECN “Value for Energy”/ Herstructurering per 01-01-2012;
  • Herziening Algemene Voorwaarden ECN;
  • Opvolging adjunct-directeur;
  • De pensioenproblematiek en het arrest van het Hof Amsterdam inzake indexatie van pensioenen;
  • Pallas;
  • Voortgang Radioactief Afval Project;
  • EZS budgetreductie EOS en voortgang reorganisatie en gedwongen personeelsreductie als gevolg daarvan;

Op 12 mei 2011 heeft er een extra ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden die gewijd was aan een status update van het Radioactief Afval Project, de gevolgen daarvan voor het goedkeuren van de jaarrekening. Daarnaast is de status van het Pallas project besproken. De heer dr. ir. A. Veenman was niet bij deze vergadering aanwezig.

Bij twee van de vier overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de bestuurder was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig.

De Raad van Toezicht heeft twee commissies, de Auditcommissie en de Bezoldigings- en benoemingscommissie die beide speciale onderwerpen voorbereiden ten behoeve van de Raad van Toezicht. In het kader van de Corporate Governance is in 2005 voor beide commissies een reglement opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Auditcommissie

Deze commissie, bestaande uit de mevrouw drs. M.A. Scheltema (voorzitter), de heer drs. G.H.B. Verberg, en mevrouw prof. dr. ir. drs. H. Bijl, is in 2011 twee keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: de jaarrekening en het accountantsverslag, het operationeel plan, de balanced scorecard en de oprenting voorziening radioactiefafval. Op 23 november 2011 heeft een niet-reguliere vergadering van de Auditcommissie plaatsgevonden die volledig gewijd was aan het arrest van het Hof Amsterdam inzake de indexatie van de pensioenen van oud werknemers van ECN en NRG en de gevolgen daarvan voor ECN en NRG.

Bezoldigings- en benoemingscommissie

Deze commissie, bestaande uit de heren: dr. ir. A. Veenman (voorzitter), prof. drs. R.F.M. Lubbers en dr. ir. C.P. Jongenburger, is in 2011 twee keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die hier aan de orde kwamen zijn onder meer: De samenstelling van de Raad van Toezicht en RvT commissies, terugtreden huidig voorzitter van de RvT, voordracht en benoeming van nieuwe voorzitter RvT, de bezoldiging en de doelstellingen van de statutair directeur en opvolging adjunct-directeur ECN. Op 31 januari 2011 heeft een niet-reguliere vergadering van de bezoldigings- en benoemingscommissie plaatsgevonden die gewijd was aan de EZS budgetreductie EOS en de voortgang van de reorganisatie en gedwongen personeelsreductie als gevolg daarvan, de eerste ervaringen van de nieuwe CEO met ECN, de strategiebepaling ECN en de opvolging van de adjunct-directeur.

Tegenstrijdig belang

Op grond van het reglement dient een tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Toezicht, de directie en de externe accountant dat van materiële betekenis is voor ECN of de betrokken persoon, terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht te worden gemeld. Een dergelijke melding is in 2011 niet ontvangen. De bepalingen in het reglement die hierop betrekking hebben zijn nageleefd.

Onafhankelijkheid

Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het vereiste dat elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is. De Raad van Toezicht beschouwt alle leden als onafhankelijk.

Wijzigingen

In 2011 is de samenstelling van de raad niet gewijzigd.

De Raad van Toezicht dankt de directie en de medewerkers voor hun inzet en behaalde resultaten in 2011.

Rotterdam, juni 2012

De Raad van Toezicht