Corporate governance

De directie en Raad van Toezicht onderschrijven de algemene principes en uitgangspunten van de Code Tabaksblat, t.w. integer en transparant handelen, goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording hierover. Hoewel deze Code zich richt op Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben directie en Raad van Toezicht in 2004 besloten om de elementen uit de Code Tabaksblat die ook voor ECN relevant zijn te implementeren en is in 2006 een reglement opgesteld waarin de voor ECN relevante elementen uit de Code Tabaksblat zijn opgenomen. In 2011 is hierin geen wijziging gebracht.

De directie van ECN bestaat uit één statutair benoemde Chief Executive Officer (CEO), een niet-statutair benoemde Chief Operating Officer (COO) en een niet-statutair benoemde Chief Financial Officer (CFO). De CEO is de voorzitter van de directie. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bedrijf als geheel en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De CEO wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. De huidige CEO is voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de CEO vast.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de stichting door de directie en de algemene gang van zaken betreffende de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemd door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De Raad van Toezicht overlegt bij het maken van de voordracht met de directie en de ondernemingsraad. De kandidaat moet binnen het gewenste profiel van de Raad van Toezicht passen. De Raad van Toezicht stelt deze profielschets op, rekening houdende met de aard van ECN, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht evalueert de profielschets jaarlijks. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is maximaal twee maal herbenoembaar.

De directie en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van ECN en leggen hierover verantwoording af aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Raad van Toezicht verschaft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie alle verlangde informatie.